اطلاعات تماس

قرارگاه عبدالله رضیع

لجبازی کودک

برخی کلمات “دکمه لجبازی کودک” را روشن می کنند…

– نکن

– بیا بشین

– مگه نگفتم دست نزن

 – باز رفتی سر کمد

– چند بار باید بگم

– خراب میشه ها

بجای جملات منفی و محرک بالا از جملات مثبت استفاده کنیم…

 

جملاتی که دعوت می کنند تا کودک شعر جدیدش را بخواند یا نقاشی که تازه یاد گرفته را نشان دهد.

جملاتی که پیشنهادی به کودک می دهند مثل : عزیزم بیا بریم شکل اتاق بچه های میزبان و یا منظره روبروی خانه او را از پنجره ببینیم.

جملات و یا حرکاتی که موجب خنداندن کودک و عوض کردن حال و هوای او می شود و ناخودآگاه حواس کودک از موضوع لجبازی پرت می شود.

 یادمان باشد که خودمان هم در روابط با یکدیگر در خانواده لج و لجبازی نکنیم و الگوی مناسبی برای او باشیم.

 

نظری بدهید